Ministeriële omzendbrief van 2 juni 2005


Toelichting inzake de formaliteiten betreffende de bekendmaking van akten en stukken.

In het Belgisch Staatsblad van 8/06/2005 werd een ministeriële omzendbrief gepubliceerd met een uitvoerige toelichting inzake de neerlegging bij de Rechtbank van Koophandel en de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de akten en stukken van verenigingen zonder winstoogmerk. De procedure zoals voorzien in onze rubriek "Toelichting bij de administratieve procedure" is volledig in overeenstemming met deze omzendbrief.

Klik hier om de volledige tekst van deze brief te raadplegen.
Wet van 6 mei 2009: Diverse bepalingen omtrent VZW-wetgeving
Bij wet van 6 mei 2009, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 19 mei 2009, werden drie administratieve vereenvoudigingen van kracht:

  • De neerlegging op de griffie van de rechtbank van koophandel van een kopie van het ledenregister werd afgeschaft. Het blijft echter verplicht om op de maatschappelijke zetel van de vzw een register van de leden te houden waarin naam, voornaam en woonplaats worden genoteerd. Telkens er een wijziging van de samenstelling wordt beslist dient het register, binnen de acht dagen na de beslissing dit ledenregister aanpassen. Het register mag losbladig zijn maar moet chronologisch worden geklasseerd.
  • Bij de benoeming van een rechtspersoon tot bestuurder dient voortaan het ondernemingsnummer worden vermeld i.p.v. het BTW-nummer.
  • De oproeping voor de algemene vergadering mag via om het even welk communicatiemiddel worden uitgevoerd (brief, fax, e-mail...).